ممکن است جالب توجه است:

Escort - تنها بهتر

من عاشق جلق زدن وجود دارد: